Varausehdot

Yleistä hyvinvointivalmennus.fi –sivustolla myytävistä liikuntapalveluista

Hyvinvointivalmennus.fi –sivusto toimii alustana, jonka kautta Nina Hosko Hyvinvointivalmentaja (2516651-7) palveluntarjoajana , myy asiakkaille liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä kurssimuotoisia valmennuspalveluita ja muita hyvinvointiin liittyviä palveluita. Käyttämällä hyvinvointivalmennus.fi verkkopalvelua asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Ilmoittautuminen

Hyvinvointivalmennus.fi:n kautta kurssille ilmoittautuminen tapahtuu suorittamalla kulloisellekin kurssille määritelty ilmoitusmaksu hyvinvointivalmennus.fi –sivuston kautta verkkomaksuna tai laskulla.

Kurssi-ilmoittautuminen on sitova eikä palveluntarjoaja ole velvollinen palauttamaan asiakkaan suorittamaa kurssimaksua, mikäli asiakas peruu osallistumisen kurssille.

Hinnasto ja maksuehdot

Palveluntarjoajan järjestämien kurssien ja muiden palveluiden sekä tuotteiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Palveluntarjoaja ja myyjä pidättävät oikeuden hinnaston muutoksiin. Kurssimaksut sekä muut palvelumaksut sekä tuotteet ja niiden mahdolliset toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Asiakkaan tulee suorittaa kauppahinta tilauksen yhteydessä myyjän määrittämiä maksutapoja käyttäen. Palveluntarjoaja käyttää Checkout Finland Oy:n palvelua maksujen välityksessä. Maksamiseen siirrytään Checkout Finland Oy:n verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Checkout Finland Oy, joka välittää maksut Myyjälle.

Checkout Finland Oy:n maksuehdot kokonaisuudessaan voi nähdä tästä.

Vaihtoehtoisesti asiakas voi suorittaa edellä mainitut maksut laskulla, jolloin palveluntarjoaja perii asiakkaalta laskutuslisän.

Palveluntarjoajan oikeus perua kurssi

Mikäli kurssille ei ole kahta viikkoa ennen kurssin suunniteltu aloitusta kuutta maksanutta ilmoittautujaa, on Hyvinvointivalmennuksella oikeus perua kurssi ilmoittamalla tästä kirjallisesti asiakkaalle viimeistään 10 vuorokautta ennen ilmoitettua kurssin alkamispäivää. Kurssin peruuntuessa palveluntarjoaja on velvoitettu palauttamaan asiakkaille heidän maksamansa ilmoittautumismaksut.

Virheet ja reklamaatiot

Asiakkaan suoritettua osallistumismaksu valmennuskurssille tai maksu muusta tilaamastaan palvelusta tai tuotteesta, lähetetään asiakkaalle tilausvahvistus, joka asiakkaan tulee tarkistaa mahdollisten virheiden havaitsemiseksi. Mikäli tilausvahvistuksen mukainen palvelu tai tuote on väärä tai tilausvahvistuksen tiedot ovat muutoin virheelliset, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta myyjälle ilman aiheetonta viivytystä varausvahvistuksessa mainitulla tavalla. Hyvinvointivalmennus.fi sivuston kautta ostettuja palveluita ja tuotteita koskevat mahdolliset reklamaatiot ja palautteet myyjä ottaa vastaan asiakapalveluun, jonka tiedot löytyvät www.hyvinvointivalmennus.fi -verkkosivustolta.

Asiakkaan vastuu antamistaan tiedoista

Asiakas vastaa myyjälle antamiensa henkilö- ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Myyjä ei vastaa asiakkaan antamien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Sivuston toiminnallisuus ja muutokset

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta palvelut ja tuotteet olisivat asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa www.hyvinvointivalmennus.fi – verkkosivuston palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai käyttöehdoista muuta johdu. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoajan www.hyvinvointivalmennus.fi -sivusto sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja/tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, kuten tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti. Sivustolle sisältyvän aineiston tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen sopimuskumppanille. Asiakkaalla ei ole ilman palveluntarjoajan ja/tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää sivustoon sisältyvää aineistoa.

Tietoturva

Palveluntarjoaja huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että www.hyvinvointivalmennus.fi –sivuston käytön tietoturvaan liittyvät ratkaisut ovat mahdollisimman korkealuokkaisia. Tietoverkot ja niiden kautta toteutettavat palvelut eivät ole kuitenkaan täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa sivuston käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen suoja

Palveluntarjoaja noudattaa asiakkaiden henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia ja muuta tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaiden tietoja sisältävää henkilörekisteriä koskeva henkilörekisteriseloste on nähtävissä oheisen linkin takaa.

Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, palveluntarjoajasta riippumattoman syyn vuoksi ole mahdollista, palveluntarjoaja vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien pakottavien olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta palveluntarjoajalta sopimuksen rikkomisesta.

Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle valmennuskurssilla sattuneista henkilö- tai esinevahingoista, varallisuusvahingosta taikka välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään www.hyvinvointipalvelu.fi –sivuston käytöstä asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Palveluntarjoajan vastuu asiakkaalle sivuston käytöstä aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu asiakkaan palveluista tai muista tuotteista suorittamaan kauppahintaan.

Mikään näissä ehdoissa ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

Voimassaolo ja muutokset

Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa näiden ehtojen muutoksista www.hyvinvointivalmennus.fi -sivustolla. Ehtojen muutokset tulevat voimaan palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana. Muuttuneita ehtoja ei sovelleta asiakkaan ennen muutoksen voimaantuloa tekemiin tilauksiin. Asiakas hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolten välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaistaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.